لیست قیمت انواع چاپ


 

  • آلبوم روزنامه ایی در 15 برگ دو رو (22صفحه) که شامل 20 الی 30 عکس می‌شود و طراحی صفحات آلبوم توسط تیم طراحی ما انجام می گیرد.
  • فتوبوک منگنه ای در 10 برگ دو رو که شامل 20 الی 30 عکس است . این آلبوم با احتساب جلد 22 صفحه است و طراحی آن توسط تیم طراحی عکاس صورت می‌گیرد.
  • فتوبوک سیمی در 10 برگ دو رو که شامل 20 الی 30 عکس می‌شود و طراحی آن توسط تیم طراحی عکاس صورت می‌گیرد.
  • آلبوم مجله‌ای در 10 برگ دو رو که شامل 20 الی 30 عکس می‌شود و طراحی آن توسط تیم طراحی عکاس صورت می‌گیرد.

برای افزودن هر برگ به آلبوم خود لطفا با شرکت تماس بگیرید.

09022204201       02191011021